تاریکی و روشنایی سنگ های جواهر

در این مطلب شاخص های کیفی موثر در ارزش سنگ های قیمتی رنگی را با تاکید خاص بر نقش کیفیت برش در تعیین ارزش سنگهای قیمتی بررسی می کنیم. درباره تصاویر: وایر فریم یا تصاویری از مجموعه تراش (مانند سمت چپ شکل 3-09) از طریق اسکن سنگهای واقعی بدست می آیند که جوانب برش جواهر را نشان می دهند.
الگوهای شکل (مانند سمت راست شکل 3-09) با استفاده از برنامه DiamCalc
ساخته شده اند؛ برای نشان دادن ماده جواهر، اصلاحاتی در شاخص انکسار صورت گرفت.

تراش دهنده

قبل از بحث در مورد اینکه تجارت چگونه ارزش نسبی سنگ های رنگی را تعیین می کند،
باید آگاه باشید که در اغلب نمونه هایی که مشاهده می کنید، تراش دهنده باید از بین قرار دادهای مختلفی انتخاب شود. برای مثال، یک تراش دهنده قطعه تراشه خیلی نازکی دارد که باعث می شود بسیار با ارزش شود. آیا آنها سنگ های قیمتی زیادی را تراش داده اند یا جواهر بزرگ و خاصی را بریده اند که کم عمق باشد و بد پنجره ای شده باشد ؟ در بسیاری از موارد، ارزش حاصل از هر دو سناریوی بالا یکسان خواهد بود. اما در برخی موارد، یکی از آنها ممکن است خیلی با ارزش تر باشد. تراش دهنده ای که یک سنگ قیمتی خاص را برش می دهد، اگر بزرگترین قطعه آن سنگ قیمتی را هم تراش دهد، شاید برای برش خاص انتخاب شود. چندین قرارداد در نظر گرفته شده است.

تیرگی _خوبی، بدی و اثرات آن

خاموشی توسط بسیاری از افراد در تجارت جواهرات در نظر گرفته شده است تا
هرگاه کسی به شکل جواهر نگاه کند، قسمتهای تاریک را ببیند.
این اطلاعات کافی نیست.
خاموشی فقط یکی از چهار اثر مختلف قسمت های تاریک یا سیاه الگوی مشاهده شده در جواهر است.

1.جذب
ماده بسیار تاریک است (شکل 3- 01 را ببینید) و قطعا نور نمی تواند از آن عبور کند. تقریبا تمام طیف نور مرئی که از جواهر عبور می کند جذب می شود. این نوع تاریکی بد است.
شکل 3-01. طیف نور مرئی تقریبا به طور کامل در این اسپینل تاریک جذب می شود.
شکل 3-02. این نمودار اثر زاویه تاج و پاویلیون را بر توانایی انعکاس نور جواهر نشان می دهد.

2.پنجره ای کردن 
نور از میان جواهر عبور می کند و بخاطر وجود تراش پاویلیون در همه جهات به ناظر بازتاب می شود.
در نتیجه شما داخل جواهر را می بینید. این امر باعث ایجاد نواحی خاکستری و مات در وسط جواهر می شود
(شکل 3-02 را ببینید)، که عوامل منفی هستند.
پنجره ای کردن را در ادامه این مقاله با جزئیات بیشتری پوشش می‌دهیم.

3.خاموشی 

نور وارد جواهر می شود و از تراش پاویلیون حداقل یک بازتاب می کند، اما از تاج به ناظر بازتاب نشده است.
ناظر بازتابی که از تراش شیب دار جواهر با زاویه کمی خارج می شود، را می بیند.
در مقایسه با تراش های مجاور که از یک منبع نور روشن (ناحیه بسیار روشن) منعکس می شوند، این تضاد قوی باعث می شود که انعکاس با زاویه کم، بسیار تاریک و حتی نزدیک به سیاه یا خاموش باشد. شما داخل جواهر را نمی بینید، حتی اگر بازتابی از آن تراش را بر چیزی خارج از جواهر ببینید. فقط تاریکی دیده می شود. این خاموشی واقعی است و نتیجه زاویه های شیب دار در پاویلیون است (شکل 3- 02 را ببینید).

با افزودن به شیب پاویلیون، خاموشی شدیدتر می شود.
یک تراش دهنده خوب می تواند از خاموشی به نفع خود استفاده کند.
به عنوان مثال، برش مواد خام (کونتزیت یا سیترین) با یک پاویلیون عمیق نه تنها جذب نور بیشتری را از طریق جواهر (که بعضی از سنگها را کمی بهبود می بخشد)
امکان پذیر می کند، بلکه رنگ جواهر را نیز بیشتر متمایز می کند.
خاموشی ایجاد شده به نظر می رسد اشباع رنگ را از طریق تضاد (بعدا بیشتر در این مورد خواهیم گفت) افزایش می دهد.
انتخاب هدفمند زوایایی که باعث خاموشی می شود، تصوری از یک جواهر اشباع ایجاد میکند.
برعکس، زوایایی که بازتاب نور بیشتری با حداقل میزان خاموشی تولید می کنند، تصور جواهر با اشباع کم را ایجاد می کند.

4.انعکاس ناظر و شی

ناظران معمولا جواهر را در فاصله 8 تا 20 اینچ از چشم خود نگه می دارند. معمولا نور از بالای شانه هایشان می آید، وارد سنگ می شود و برای دیدن به سمت آنها بازتاب می شود. ناظر در مقایسه با منبع نور اطرافش به عنوان تاریکی منعکس شده است (شکل 3-03 را ببینید). این موضوع باید تحت عنوان انعکاس ناظر و شی مورد توجه قرار گیرد. شکل 3-03.انعکاس ناظر بر ادراک تاریکی در جواهر تاثیر می گذارد.

این نوع تاریکی ممکن است در حد اعتدال خوب باشد.
الگوی تضادی که در بسیاری از جواهرات دیده می شود، نتیجه بازتاب سر و بالاتنه ناظر است (شکل 3-04 را ببینید).
انعکاس ناظر مهم است؛ الگوی تضاد حاصل، بر تصور روشنایی یا کدر بودن جواهر تاثیر می گذارد.
شکل 3-04. قسمت های تاریک الگوهای تضاد در جواهرات اغلب انعکاس سر و بالاتنه ناظر است.

برای درک بهتر انعکاس ناظر، در نظر بگیرید یک جواهر تراش خورده در محیطی کاملا روشن و سفید پوش ممکن است چگونه به نظر برسد.
hگر جواهر چیزی جز نور سفید را منعکس نکند، هیچ تضادی ایجاد نخواهد شد. (مربع A در شکل 3- 05را ببینید). اگر چهره و شانه خود را با ماسک قرمز فلورسنت بپوشانید

(مربع B در شکل 3-05 را ببینید) و به جواهر در این محیط کاملا روشن و سفید پوش
نگاه کنید، این همان چیزی است که خواهید دید (نگاه کنید به مربع C در شکل 3-05).
اگر به جواهر نزدیک تر بودید، قرمز منعکس شده از میان جواهر بیشتر میشد (مربع D در شکل 3- 05 را ببینید).
اگر اتاق روشن نبود و چهره ناظر بر روی آن نور می تاباند، نتیجه آن دقیقا برعکس بود.
یعنی بیشتر جواهر تاریک و چهره ناظر به عنوان یک ناحیه روشن از روی آن منعکس میشد.

شکل 3-05. نمونه ای از چگونگی تاثیر ناظر بر روی الگوهای تضاد نور و تاریکی در یک جواهر.
مربع A: جواهر نور سفید را به طور کامل منتشر کرده است.
مربع B: ناظر فرضی که با ماسک قرمز فلورسنت پوشانده شده است.
مربع C: انعکاس قرمز رنگ ناظر بر روی جواهر. مربع D: هرچقدر ناظر نزدیکتر می آید، انعکاسش قوی تر و تیره تر می شود.

نمونه دیگری از انعکاس ناظر که کاملا مشهود است، پاپیون تیره است.
شکل 3-02 مثالی است که چگونگی تغییر پاپیون (در ساعت 12 و 6) را زمانی که زاویه پاویلیون تغییر می کند، در جواهر نمونه نشان می دهد.
این امر نتیجه انعکاس ناظر است که در محدوده باریکی از زوایای پاویلیون رخ می دهد.

تاثیر تضاد بر جذابیت جواهر

الگوی تضاد موجود در جواهر چه از طریق انعکاس ناظر و چه خاموشی، بر روی نمای رنگ، روشنایی و جذابیت تاثیر می گذارد.
الگوی تضاد نتیجۀ قرار گیری تراش (زاویه ها و موقعیت) است.
سبک های برش سنتی تر، الگوی تضاد را کم اهمیت می دانند و رنگ ظاهر را یکنواخت تر و ملایم تر می کنند.
با این حال، تضاد قوی که از نواحی شدیدا تاریک در برش فانتزی نمونه های خوبی دارد، حس قوی تری نسبت به رنگ و ظاهری پویاتر (شکل 3-06) ایجاد می کند.

شکل 3-06. برش فانتزی برای تضاد مورد استفاده قرار می گیرد تا حس شدیدتری نسبت به رنگ در این سنگ های خورشید و کهربا ایجاد کند.

تصویر زیر (شکل 3-07 را ببینید) اثر تضاد را در ادراک رنگ نشان می دهد.
رنگ آبی برای تمام دایره های تصویر یکسان است.
با این حال، دایره های سمت چپ تضاد قوی تری نسبت به دایره های سمت راست دارند. در سمت راست تصور کلی رنگ آبی، با توجه به تضاد کمتر با خاکستری کاهش یافته است.
این نشان می دهد که تضاد قوی تر جذاب تر است و منجر به رنگ های زنده می شود.

شکل 3-07 . اگر چه تمام دایره ها یک آبی دارند، رنگ آبی دایره های با نواحی تیره و تضاد بالاتر در سمت چپ، زنده تر و جذاب تر به نظر می رسد.

متاسفانه، تضاد قوی در بسیاری از طرح ها در هنگام استفاده با مواد جواهر، ممکن است موجب ادراک رنگ بسیار تیره و حتی بیش از حد تیره شود که در حال حاضر خیلی شایع شده است.

پنجره ای کردن و عمق

همانطور که در بالا ذکر شد، تضاد قوی می تواند تصور و یکنواختی رنگ را تقویت کند.
تضاد ضعیف برعکس عمل می کند.
در اینجا سه جواهر صورتی روشن وجود دارد (شکل 3-08 را ببینید) که هر کدام یک ناحیه پنجره ای شده زیر سطح رویی خود دارند.
هرچه پنجره بزرگتر می شود، رنگ وسط جواهر تضعیف می شود و از یکنواختی اش کاسته می شود.

شکل 3-08. سه اسپینل اثر پنجره ای کردن را نشان می دهند: اسپینل در سمت چپ با پنجره بزرگتر، ضعیف ترین و کمترین یکنواختی رنگ را در بین سه سنگ نشان می دهد.

سبک و سنگین کردن تراش دهنده:

یک تراش دهنده باید انتخاب کند که کار نهایی اش قطر بزرگتر و
وزن بیشتر (و پنجره بزرگتر) داشته باشد یا سنگ جواهری با قطر کمتر را برش بزند که پنجره ای نباشد و منجر به ارزش بالاتر شود.
در شکل 3-02 تراش دهنده ممکن است از یک پاویلیون کم عمق (57٪) استفاده کند،
زیرا اشباع رنگ به اندازه کافی قوی است و پنجره کمترین ضررش این است که به ظاهر و ارزش جواهر آسیب می زند.
این می تواند به این معنی باشد که آنها می توانند تراش بهتری حاصل کنند و ارزش نهایی جواهر را نسبت به برش با قطر کمتر وعمق پاویلیون 62٪ افزایش دهند.
بعضی ها ممکن است اشتباها فکر کنند برای رسیدن به رنگ اصلی، عمق باید حداقل 62٪ باشد و این مهم تر است.

شاخص انکسار سنگ (RI) عمق ایده آل برای جلوگیری از پنجره ای کردن را تعیین می کند.
شاخص انکسار اندازه گیری می کند که ماده ی یک جواهر خاص تا چه حد می تواند نور را خم کند.
هرچه RI بالاتر باشد، جواهر عمق کمتری برای برش به منظور پنجره ای کردن نیاز دارد.
به همین دلیل الماس های خوش-برش (RI 2.417) می توانند بسیار کم عمق تر برش داده شوند و حتی هنگام کج کردن نیز پنجره ای نمی شوند.

شکل 3-09. جواهرات با شاخص های انکساری مختلف می توانند شکل ظاهری متفاوت داشته باشند، حتی اگر به قسمت های مشابه برش داده شوند.
بریل = RI 1.589؛ گارنت گروسولار = RI 1.74.

نمونه هایی نشان داده شده در شکل 3-09 بریل، گارنت گروسولار و گارنت گروسولار کج شده با زاویه 15 درجه هستند که هر چه در تصویر از بالا به پایین می آییم، عمق آنها اندک اندک کم می شود.
دیاگرام های سمت چپ قسمت های دقیق مورد استفاده برای ماده جواهر نشان داده شده در سمت راست را منعکس می کنند_ جواهرسازها از جواهراتی با عمق دو ردیف اول اجتناب می کنند.
تفاوت در شکل ظاهری به علت شاخص های انکسار جواهرات است.

در تصویر تا زمانی که گارنت برای قسمت های شیبدار کج شود یا قسمت ها کم عمق باشند، پنجره ای وجود ندارد.
برای بریل، در دو سنگ عمیق تر درجه پنجره ای به حداقل رسیده است.
اولی به اندازه کافی عمیق نیست که از پنجره ای شدن جلوگیری کند.
توجه کنید که چگونه جانشانی تراش ها در بریل بیضی شکل (دومی از بالا) منجر به کاهش پنجره شده است.
اگر دستگاه برش با کوارتز کار کند (RI 1.54، که کمتر از بریل و گارنت است)، جواهر برای جلوگیری از پنجره ای شدن نیاز به قسمتهای عمیق تری نسبت به همه نمودارهای نشان داده شده دارد.

ضرر پنجره این است که علاوه بر این که نور را سمت ناظر بازتاب نمی کند، رنگ آن تحت تاثیر هر چیزی است که پشت جواهر باشد.
هنگامی که یک جواهر پنجره ای شده در آویز قرار می گیرد، رنگ پوست یا پارچه ی زیر آن، رنگ ظاهر را تحت تاثیر قرار می دهد.
این در سنگ هایی با رنگ ملایم بیشتر مشهود است.
توجه داشته باشید که زمانی که اشباع رنگ شدید وجود دارد، پنجره های کوچک انحراف  و جلب توجه کمتری ایجاد می کنند و می توانند از طریق رنگ بیش از حد اشباع شده را تضیف کنند.

درخشندگی و عمق (کم عمق، عمیق و مناسب)

در تجارت جواهرات، استفاده از اصطلاح «درخشندگی » غیر معمول نیست، اما همه در هنگام استفاده از آن معنی مشابهی را در نظر ندارند. روشنایی عبارت است از: «ظاهر یا میزان بازتاب داخلی و خارجی نور « سفید »که در الماس صیقلی شده، هنگام مشاهده آن از بالا دیده می شود.»  برای بعضی ها، درخشندگی به مقدار «زنده بودن» یک جواهر اشاره دارد.آیا هنگامی که آن را تکان می دهید یا کج میکنید، تلالو دارد؟ آیا نور در جواهر به رقصدر می آید؟ برای دیگران، اصطلاح غیر تخصصی روشنایی ممکن است به نور سفید منعکس کننده از درون جواهر اشاره نکند، اما به نور رنگی اشاره دارد. رنگ هنوز پادشاه است و در یک جواهر خوش- برش، بیشتر نور بازتابی باید با رنگ اشباع شود. جواهری رنگی که از نظر برش نامرغوب است، قسمت های کدر و کم رنگ و در نتیجه بدون درخشندگی خواهد داشت.

روشنایی باید در هنگام صحبت کردن در مورد سنگهای رنگی، اشباع رنگ را در بر بگیرد.
متاسفانه روشنایی خوب برای دستیابی به اشباع رنگ مطلوب، به عمق رنگ خوب بستگی دارد.
اگر بخواهیم جواهری که از نظر رنگ یکنواخت است را برش دهیم، نور سفید روشن منعکس شده از میان جواهر می تواند رنگ را از بین ببرد.
Richard Hughes ، نویسنده و یکی از کارشناسان برجسته جهان در زمینه یاقوت و
یاقوت کبود ، در مورد برش جواهرات رنگی این گونه اشاره میکند: «عموما تراش های
پاویلیون نزدیک به لبه جواهر با شیب زیادی برش داده میشوند، در حالی که تراش های سطح زیرین جواهر بسیار کم عمق هستند.

اغلب فقط آنهایی که وسط هستند در زاویه مناسب برش داده میشوند.
این نتیجه در سه ناحیه متمایز است: خاموشی نزدیک لبه جواهر، پنجره نزدیک سطح
زیرین جواهر و درخشندگی میانه جواهر … » شکل 3-02 این موضوع را در شرایط کلی
نشان می دهد و بدیهی است که دستگاه های برش باید از تراش خیلی سطحی یا خیلی عمیق جواهرات اجتناب کنند.
اما منظور از خیلی سطحی و خیلی عمیق چیست؟

سبک و سنگین کردن تراش دهنده:

بسیاری از جواهرفروشان از ارائه جواهرات که قسمت های عمیق
دارند خودداری می کنند، چون اگر پنجره ای هم نباشد، باز هم با نظر آن ها در مورد یک جواهر خوب منطبق نیست.
یک جواهرفروش به نیم رخ جواهر نگاه می کند و فکر میکند خیلی عمیق است.
جواهرفروش دیگر ممکن است هرگز جواهری که پنجره ندارد را به اندازه کافی کم عمق نداند.
به این ترتیب، جواهر فروش بر تراش دهنده و حتی برخی از قیمت های بازار تاثیر
می گذارد، از این رو تراش دهنده به سختی می تواند یک جواهر عمیق را بفروشد
حتی اگر رنگ یکنواخت تر و شکل بهتر داشته باشد.

شکل 3-10. بسیاری از جواهرفروشان از ارائه جواهرات که قسمت های عمیق دارند خودداری می کنند.
اما این قسمت های عمیق در کنتزیت منجر به رنگ و پنجره کوچک در شکل
(از دید بالا) شده اند و نسبت به زمانی که از کناره مشاهده شود، اشباع رنگش بیشتر است.

آزمایش: سبک های برش طراح و میکس سبک های برش مختلف

طراحان اغلب سعی می کنند بدون محدودیت فکر کنند و
ایده های جدید تضاد و الگو در جواهرات را بررسی کنند.
طراحی که از پنجره استفاده می کند ممکن است سعی در ایجاد یک طراحی خاص و
قابل توجه داشته باشد، حتی اگر رنگ آن غیریکنواخت یا گاهی ضعیف باشد.
علاوه بر این برخی از طراحان بر روی بازتاب نور از سطح به سمت ناظر تمرکز می کنند،
در حالی که بازتاب نور شدید توام با تضاد کم می تواند رنگ را تضعیف کند.
این روشنایی ممکن است بخشی از الگوی مورد نظر باشد.
در نهایت موفقیت آزمایش آنها بستگی به این دارد که «ظاهر» نهایی که به جواهر می دهند، چقدر فروش داشته باشد.

بحث درخشندگی بالا بر سبک های برش سنتی متمرکز شده است.
رویکرد های برش های طراحان با هم متفاوت است.
همانند برش الماس، هدف اصلی براق بودن و روشنایی ظاهری است و تاکید بر یکنواختی رنگ و اشباع باعث پس رفت می شود.

در این سبک برش، پنجره ای کردن به کار نمی آید و الگوی چهره بسیار مهم است.
Spirit Sun، که در اوایل دهه 1980 توسعه یافت (شکل 3- 11 را ببینید)، این مفهوم را نشان می دهد.
تمام تراش ها به منظور بازتاب نور سفید به ناظر طراحی شده اند و منجر به الگوی تضاد
بسیار کم می شود (همچنین باعث می شود ناحیه های کم رنگ این سیترین کم حال، آن را قابل رویت تر کند).

شکل 3-11. این سیترین نمونه ای از برش طراح Spirit Sun است که در دهه 1980 توسعه یافت.
این شیوه به براق بودن و روشنایی ظاهری تاکید دارد و مخالف با یکنواختی رنگ و اشباع است.
توجه داشته باشید که ناحیه های کم رنگ قابل مشاهده در شکل (سمت چپ)، ناشی از الگوی تضاد بسیار کم است.

مفهوم روشنایی

مفهوم روشنایی و آنچه تصوری از روشنایی به ما می دهد، تنها این مساله نیست که
چه میزان از نور جواهر به سمت ما می آید (Spirit Sun در شکل 3-11 بیشتر نور را به داخلش می فرستد).
این پرسشی از الگوی مشاهده شده نیز هست.
دانشمندان شناختی (آنها بینایی و چگونگی مشاهده اشیاء را مطالعه می کنند)
به ما می گویند که فرآیند محرک چشم ها و مغز ما (سیستم بصری یا VIS) ساده نیست.
VIS ما با تمام نشانه های موجود نیز در ارتباط است؛ به عنوان مثال در جایی مشاهده
می کنیم که جواهری از درون خود نور تولید می کند و الگوی آن با حرکت جواهر تغییر میکند.
این الگو بخاطر اثر متقابل نور و طرح تراش سنگ جواهر ایجاد میشود.
این الگو بر روی تصور ما از روشنایی تاثیر می گذارد.

هر کدام از دایره های شکل 3-12 50٪ تاریک و 50٪ نور سفید (در سطوح) است.
الگوی شطرنجی دایره سمت چپ تقریبا جذاب ترین نمای بصری را به آن داده است.
اگر جواهری بتواند 100٪ نور (تماما سفید) را بازتاب کند و هیچ ناحیه تاریکی در آن
قابل مشاهده نباشد، احتمالا از جواهری با مناطق تاریک متضاد روشن تر باشد، اما جذابیت ظاهری آن خیلی کمتر خواهد بود.
به عنوان نمونه، در شکل 3-07 (بالا) ستون سمت راست به دلیل تضاد ضعیف تر، کم حال تر از ستون چپ به نظر می رسد.
این تصاویر نشان می دهد با وجود اینکه بازتاب خوب نور جنبه مهمی از «درخشندگی» است، تضاد یک شاخص با اهمیت در روشنایی جواهر است.
نکته مهمی که وجود دارد این است که تاریکی بیش از حد یا توزیع ضعیف تاریکی، کمتر خوشایند است.»(Gilbertson، 2013)

شکل 3-12. چگونه سیستم بصری انسان(VIS) تضاد را پردازش میکند و الگو بر روی تصور ما از روشنایی جواهر تاثیر می گذارد.
تضاد نواحی تاریک و روشن شاخص با اهمیتی در روشنایی جواهر است.

نمونه ای از احتمال اضافه شدن الگوی تاریکی بیش از حد، در بریل مثلثی زرد قابل مشاهده است (شکل 3-13 را ببینید).
در جواهر کم حال، این تصور رنگ تیره تر را زیاد میکند و می تواند به قابلیت فروش جواهر کمک کند.
برخی از طراحان جواهرات رنگی مانند تراش دهنده های الماس برای ایجاد تضاد قوی در جواهر تلاش می کنند.
الگوهای متفاوت و جذاب این تضاد قوی را به ارمغان می آورد.
برخی از طراحان، طرح های ظریف تر با تضاد کمتر ایجاد می کنند.
هر دو نوع می توانند جذابیت خود را داشته باشند.

در یک رنگ اشباع شده، اضافه کردن مقدار زیادی تضاد تیره، جواهر را بیش از حد تاریک می سازد (شکل 3-14 را ببینید).
اگر تراش دهنده به آنچه الگو ایجاد میکند حساس باشد، می تواند جواهر را بهبود بخشد.
اگر تراش دهنده در انتخاب طرحش شکست بخورد، رنگ جواهر تضعیف می شود
(با تضاد شدیدا قوی بیش از حد تاریک می شود یا با ضعف یا عدم وجود تضاد، بیش از حد روشن می شود مانند Spirit Sun)

شکل 3-13. تراش دهنده این بریل تاریکی را برای این الگو انتخاب کرده است تا
در هنگام مشاهده شکل جواهر تصوری از رنگ تیره تر ایجاد شود (چپ).
این ممکن است به قابلیت فروش جواهر کمک کرده باشد، اما تجارت بیشتر حول شکل ظاهری روشن می چرخید.

شکل 3-14. در یک رنگ اشباع شده، اضافه کردن مقدار زیادی تضاد تیره مانند این
آمیتیست ، جواهر را بیش از حد تاریک می سازد و تقریبا تمام روشنایی ناپدید می شود.

طراحان برش دوست دارند تغییرات سبک های درخشش در برش را که در تجارت الماس
مورد استقبال قرار گرفته را آزمایش کنند، از جمله برش شعاعی.
برخی ها در صنعت سنگ رنگی هنوز از برش و طراح یاقوت سرخ، یاقوت و دیگر
سنگ های رنگی حمایت نمی کنند، زیرا احساس می کنند شیوه های قدیمی تر برش،
رنگ را بهتر می کنند (و به طور کلی حتی رنگ را بیشتر می کنند).
این یک تجارت دیگر است که بر اصطلاح «درخشندگی» متمرکز است.

بسیاری از طراحان مجموعه تراش را با دقت با استفاده از برنامه های کامپیوتری مانند
GemCad و GemRay اصلاح می کنند تا چگونگی اثرگذاری پلان ها بر روی طرح هایشان را ملاحظه کنند (شکل 3-15 از GemRay).
چندین سال پیش تلاشی برای جمع آوری نمودارهای تولید شده GemCad (پلان های برش) به یک پایگاه داده انجام شد.
در آن زمان بیش از 4000 مورد از این نمودار وجود داشت (برخی از کپی رایت حفاظت شدند).
از آن زمان نمودارهای بیشتری فرستاده شده اند و در حال حاضر یک منبع آنلاین برای بسیاری از طرح های منتشر شده وجود دارد.

شکل 3-15. بسیاری از طراحان مجموعه تراش را با استفاده از برنامه های کامپیوتری
آزمایش می کنند تا چگونگی اثرگذاری پلان ها بر روی طرح هایشان را ملاحظه کنند.
این تصویر با استفاده از GemRay تولید شد.

تاثیر برش جواهر در رابطه با روشنایی

ما درباره مفاهیمی که بر روی تصور ما از روشنایی تأثیر می گذارد صحبت کرده ایم.
حال بیایید در مورد ارزیابی تاثیر کلی برش جواهر در رابطه با روشنایی صحبت کنیم.
به یاد داشته باشید که روشنایی رنگ خوب به عمق رنگ بستگی دارد.
با برداشتن یک جواهر تکمیل شده شروع می کنیم.

در حینی که آن را کج یا جابجا میکنید بیشتر جواهر باید روشنایی خوبی (با رنگ خوب) بازتاب کند.
جواهرات با روشنایی 50٪ هنوز در تجارت جواهرات جذاب هستند.
اما سنگ های قیمتی با مناطق بیش از حد تاریک (از قسمت های عمیق)
یا پنجره ای (از قسمت های کم عمق) و روشنایی رنگ کمتر دیگر چندان ارزشمند نیستند.
روشنایی کمتر به معنای ارزش کمتر است.
الگوهای ناهموار هم بر کاهش کیفیت برش تاثیر زیادی دارند.

به یاد داشته باشید که رنگ پادشاه است، پس اثرات رنگ روشن می تواند به ارزشمندشدن کمک کند.
روشنایی یا تاریکی بیش از حد می تواند رنگ را تضعیف کند، بنابراین تراش دهنده
تلاش می کند تا به مقدار مناسبی از روشنایی و تاریکی دست یابد تا از بهترین اشباع رنگ تاثیر بگیرد.

جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط کلاس های آموزش جواهرسازی

5/5 - (16 امتیاز)

مطالعه بیشتر :

شغل و حرفه طراحی جواهرات
انواع گردنبند جواهر و ویژگی هایش
جواهرسازی در منزل
خواص درمانی سنگ ها
هر لباسی را با چه جواهری بپوشیم ؟ نحوه ست کردن لباس با جواهرات
عوامل موثر در ارزشگذاری سنگ‌های قیمتی رنگی
آموزش تکنیک های جواهر سازی با مهره و سنگ
مزیت های طراحی جواهرات سفارشی
راهنمای سنگ قیمتی
وقتی هنر با جواهرات همراه میشود.
پرینت سه بعدی جواهرات
چطور فروش بیشتری نسبت به رقیبان خود در بازار جواهر داشته باشید ؟
انواع گوشواره ، آشنایی با انواع مدل گوشواره
فروش جواهرات آنلاین : آنچه شما باید بدانید تا در فروش جواهرات موفق باشید
6 مورد از بهترین فلزات برای ساخت جواهرات
جواهرات مدرن چیست؟
انتخاب جواهرات مناسب با فرم صورت
گردنبند متناسب با هر یقه
بهترین طراحان جواهر جهان
انواع دستبند و پابند
عواملی که در ارزش گذاری سنگ های قیمتی اثر میگذارد
colorblocking (ترکیب رنگهای مخالف با یکدیگر): هنر و مد سنگ‌های قیمتی چند رنگ
چگونه یک طراح جواهر شوید ؟
تعمیرات طلا
شگردهایی برای موفقیت در بازار طلا و جواهرات
طلای آب شده چیست ؟
کیفیت برش و تراش سنگ های قیمتی رنگی
آخرین فرصت ثبت نام در دوره های آنلاین (غیرحضوری) - تلفن های تماس : 05 05 58 22 - 587 587 22اینستاگرم آموزش های جذاب طراحی جواهرات و جواهرسازی - کلیک کنید
+